Menu

Psychotherapie Heemskerk

Algemene voorwaarden Psychotherapie Amsterdam

Op alle tarieven en betalingen zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:


Artikel 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
begeleidingsovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.


Artikel 2. De cliënt gaat akkoord met een tariefstelling voor een individuele sessie € 70,- en 75,- per coaching gesprek en € 95,- per relatiegesprek.
De cliënt betaalt de factuur binnen 21 dagen na de factuurdatum. De factuur wordt per e-mail of per post verstuurd. Betaling geschiedt contant of per overschrijving aan Psychotherapie Heemskerk per bank onder vermelding van het factuurnummer.


Artikel 4. Een consult kan afgezegd worden, mits dit minimaal 24 uur vóór de afspraak kenbaar wordt gemaakt. Bij het niet afzeggen of het afzeggen binnen 24 uur is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.


Artikel 5. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 21 dagen na de factuurdatum heeft betaald, kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 5,- in rekening gebracht aan de cliënt.


Artikel 6. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.


Artikel 7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.


Artikel 8. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de begeleiding zich hiertegen verzet – verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

.

Lid van de EAGT en de NFG